Tasarım Sicil İşlemleri

Tescilli bir ürün hakkında TürkPatent nezdinde birçok idari işlem yapma ve belge talep etme ihtiyacı doğabilir.

Tasarım yenilemesi, tasarım lisans kayıt, tasarım devir, feragat, belge düzenleme, eksik tamamlama, Unvan ve adres değişikliği ...vb

Büromuz, söz konu işlemler konusunda müvekkillerine 1998 yılından buyana edindiği tecrübeyle hizmet sunmaktadır.

Marka, Patent, Tasarım sicil işlemleri için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz…+90 (212) 272 28 00

 

Tasarım Yenilemeleri;

Türkiye’de Tasarım koruma süresi her 5 yılda yenilenmek kaydıyla 25 yıldır.

Koruma süresinin uzatılması için TürkPatent nezdinde yenileme için başvuruda bulunmak gerekir. Yenileme başvurusu, tasarım koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay içinde yapılabilir.

Tasarım başvurularnın tescil edilmesiyle birlikte her 5 yılda yapılması gereken yenileme süresinin takip yükümlülüğü başvuru sahibine (müvekkile) geçmektedir, Patent Vekilinin sorumluluğu başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanmasıyla bitmektedir.

Tescil sahipleri, yenileme süresini genellikle unutmakta ve kaçırmaktadırlar.

Süresi içinde yenilenmeyen veya usulüne uygun yenilemesi yapılmayan Endüstriyel Tasarımların koruması biter. Yenilenmediği için koruma süresi biten ürün artık kamuya mal olur ve piyasada herkes söz konu ürünü üretebilir.

Usta Patent, yazılı talep ve makul ücret karşılığı müşterilerinin tasarım yenilenme sürelerini takip etmektedir.

 

Lisans Sözleşmeleri ve Takibi;

Tasarımların, sahibi dışında başka firmalarca kullanılması için yapılan sözleşmeler lisans olarak adlandırılır. Gelişen ekonomisi, coğrafi konumu, pazar payı ... vb nedenlerle Türkiye’de tasarım lisansı yaygın olarak uygulanmaktadır.

Türk hukuku açısından, lisans sözleşmelerinde bazı şekli şartlar aranılmaktadır! Ayrıca lisans sözleşmeleri ihtilaf yaratmayacak kadar açık, net ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır.

Lisans sözleşmeleri tasarım siciline kayıt edilerek, lisans verenin ve lisans alanın hakları güvence altına alınır.

Patent ve Hukuk Büromuz, lisans sözleşmesi hazırlama ve sicile bildirme konusunda da hizmet vermektedir.

 

 

Tasarım Devir;

Tasarım tescili, ürün üzerinde sahibine mülkiyet hakkı sağlamaktadır, dolayısıyla tüm mallar gibi alım satım sözleşmelerine konu olabilirler ve TürkPatent nezdinde devir edilebilinir.

Tasarım devri ancak noterde yapılacak alım satım sözleşmelerinin TürkPatent’e devir harçlarının yatırılmasıyla ve işlemlerin yapılmasıyla gerçekleşir.

Tüm mal alım satımlarında olduğu gibi devir alınacak ürün üzerinde kısıtlamalar, hacizler… vb yasal engeller olup olmadığının araştırılması büyük önem taşımaktadır. Maalesef uygulamada sıklıkla tasarımlar devir edilebilme kriterleri açısından incelenmeden sözleşmeler imzalanmakta ve devir bedeli ödenmektedir, bu durumda alıcı büyük zararlara uğramaktadır.

Patent ve Hukuk Bürosu, sadece tasarım devir işlemlerini gerçekleştirmekle kalmaz ayrıca tasarımların devir edilebilme engelleri olup olmadığını hususunda da 1998 yılından bu yana edindiği teorik ve pratik bilgi birikimiyle hizmet verir.

 

Tasarım Adres ve Unvan Değişikliği;

Zamanla tasarım tescili alan firma ve şahısların adres ve unvanları değişikliğe uğrayabilir. Değişiklikler tescil üzerinde ciddi bir hak kaybına sebebiyet vermeseler de özellikle yapılacak tebligat ve bildirimlerde bazı sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilirler. Ayrıca resmi ve özel makamlar nezdinde yapılacak işlemlerde (TSE, KOSGEB, TUBITAK) aksaklıklar yaşatabilir. Bu nedenle güncel bilgi değişikliklerinin vakit geçirmeksizin TürkPatent siciline işlenmesi faydalı olacaktır.

 

Sicil Belgesi Düzenleme

Tescil belgeleri zaman içinde zai olabilir. Tescil belgesinin kaybolması, zai olması herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermez zira TürkPatent sicilinde tescil kaydı bulunmaktadır fakat tescil belgesi birçok işlem için gerekli olduğundan yeniden tescil (sicil) belgesi düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Tüm sicil işlemleri için tarafımıza danışabilirsiniz … +90 (212) 272 28 00