Marka Sicil İşlemleri

Tescilli bir marka hakkında TürkPatent nezdinde birçok idari işlem yapma ve belge talep etme ihtiyacı doğabilir.

Büromuz söz konu işlemler konusunda müvekkillerine 1998 yılından buyana edindiği tecrübeyle hizmet sunmaktadır. Marka, Patent, Tasarım sicil işlemleri için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz…+90 (212) 272 28 00

 

Marka Yenileme;

Türkiye’de marka koruma süresi 10 yıldır. Marka tescili onar yıllık sürelerle yenilenmek kaydıyla istenildiği kadar uzatılır.

Koruma süresinin uzatılması için TürkPatent nezdinde markanın yenilenmesi için başvuruda bulunmak gerekir. Yenileme talebinin tamamlanması ile birlikte, marka yenileme belgesi hazırlanır.

Yenileme başvurusu, marka koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay içinde yapılabilir.

Bu süre içinde yenilenmeyen veya usulüne uygun yenilemesi yapılmayan markaların tescil koruması biter. Yenilenmediği için koruma süresi biten markalar için ancak yeniden marka başvurusu yapılır

Usta Patent ve Eltutan Hukuk, yazılı talep halinde müşterilerinin marka yenilenme sürelerini takip etmektedir.

 

Kullanılmayan Markalara İtiraz;

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde ciddi manada kullanılmayan markaların dava veya idari işlem sonucu iptal edilmesi imkanı doğmuştur.

TürkPatent nezdinde yaklaşık 750 bin civarında tescilli marka bulunmakta olup tescilli markaların ciddi bir miktarı hiç kullanılmamakta olup büyük çoğunluğu da tescil aldıkları sınıfların tamamında kullanılmamaktadır.

Tescilli olup kullanılmayan markalar nedeniyle fiilen kullanılan birçok marka maalesef tescil alamamaktadır. Fiilen kullanılan fakat tescil edilemeyen markalar, hukuki olarak büyük bir risk altında oldukları gibi marka mülkiyet hakkına sahip olmadıkları için maddi ve manevi zarara uğramaktadırlar.

Mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için marka tesciline engel olan kullanılmayan markaların iptal edilmesi önem taşımaktadır. 

Usta Patent, kullanılmayan markalara karşı hukuki ve idari işlemler konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

 

Marka Kullanım İspatı;

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde ciddi manada kullanılmayan marka tescillerinin dava veya idari işlem sonucu iptal edilmesi mümkündür.

Ayrıca marka başvuru ve itirazları sırasında tescilli markanın kullanıldığının ispat edilmesi zorunluluğu doğabilir. Marka kullanımının ispatlanamaması halinde marka tesciliniz iptal olabileceği gibi benzer markanın tescili de gerçekleşebilir. 

Fiilen kullanılan fakat kullanımın ispatlanamaması nedeniyle iptal edilen marka tescilleri nedeniyle ciddi manada hak kayıpları yaşanacaktır.  Bu nedenle TürkPatent veya Mahkemeler nezdinde yapılacak kullanım ispatının ciddiyetle gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. 

Usta Patent, marka kullanımı ispatı konusunda hukuki ve idari işlemler kapsamında müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

Marka Devir;

Marka tescili, marka üzerinde sahibine mülkiyet hakkı sağlamaktadır, dolayısıyla tüm mallar gibi markalarda alım satım sözleşmelerine konu olabilirler ve TürkPatent nezdinde devir edilebilinir.

Marka devri ancak noterde yapılacak alım satım sözleşmelerinin TürkPatent’e devir harçlarının yatırılmasıyla ve işlemlerin yapılmasıyla gerçekleşir.

Tüm mal alım satımlarında olduğu gibi devir alınacak marka üzerinde kısıtlamalar, hacizler, …vb yasal engeller olup olmadığının araştırılması büyük önem taşımaktadır. Maalesef uygulamada sıklıkla markalar devir edilebilme kriterleri açısından incelenmeden sözleşmeler imzalanmakta ve marka bedeli ödenmektedir, bu durumda alıcı büyük zararlara uğramaktadır.

Sıklıkla rastlanan bir sıkıntıda, şirket kapatmalarında veya birleşmelerinde şirket adına tescilli markaların devir edilmesinin unutulmasıdır.

Usta Patent ve Eltutan Hukuk, sadece marka devir işlemlerini gerçekleştirmekle kalmaz ayrıca  markaların devir edilebilme engelleri olup olmadığını hususunda da 1998 yılından bu yana edindiği teorik ve pratik bilgi birikimiyle hizmet verir.

 

Lisans Sözleşmeleri ve Takibi;

Markanın, sahibi dışında başka firmalarca kullanılması için yapılan sözleşmeler lisans olarak adlandırılır.

Gelişen ekonomisi, coğrafi konumu, pazar payı ... vb nedenlerle Türkiye’de marka lisansı yaygın olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de Marka Lisansları genellikle tekstil, gıda, restoran, emlak komisyonculuğu alanında düzenlenmektedir.

Türk Hukuku açısından, lisans sözleşmeleri de bazı şekli şartlar aranılmaktadır! Ayrıca lisans sözleşmeleri ihtilaf yaratmayacak kadar açık, net ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır.

Lisans sözleşmeleri marka siciline kayıt edilerek, lisans verenin ve lisans alanın hakları güvence altına alınır.

Usta Patent ve Eltutan Hukuk, mevcut lisans sözleşmelerinin siciline kaydının yapılması haricinde yeni lisans sözleşmesinin hazırlanması ve sözleşmenin uygulamasının takibi konusunda da hizmet vermektedir.

 

Marka Adres ve Unvan Değişikliği;

Marka tescili alan firma ve şahısların adres ve unvanları değişikliğe uğrayabilir. Değişiklikler marka tescili üzerinde ciddi bir  hak kaybına sebebiyet vermeseler de özellikle yapılacak tebligat ve bildirimlerde bazı sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilirler. Ayrıca resmi ve özel makamlar nezdinde yapılacak işlemlerde (TSE, KOSGEB, TUBITAK) aksaklıklar yaşatabilir.

Yaşanan değişikliklerin ve güncel bilgilerin TürkPatent siciline işlenmesi fayda sağlayacaktır.

 

Sicil Belgesi Düzenleme;

Marka korumaları 10’ar yıllık dönemlerle istendiği kadar uzatılabildiğinden  zaman içinde marka tescil belgesi zayi olabilir. Marka belgesinin kaybolması, zayi olması herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermez zira TürkPatent sicilinde tescil kaydı bulunmaktadır fakat tescil belgesi birçok işlem için gerekli olduğundan yeniden tescil (sicil) belgesi düzenlenmesi önem arz etmektedir.