Patent ve Sicil İşlemleri

Tescilli bir buluş hakkında TürkPatent nezdinde birçok idari işlem yapma ve belge talep etme ihtiyacı doğabilir.

Patent yenilemesi, Patent lisans kayıt, Patent devir, Patent feragat, Patent belge düzenleme, Patent eksik tamamlama, Unvan ve adres değişikliği ...vb

Büromuz, söz konu işlemler konusunda müvekkillerine 1998 yılından buyana edindiği tecrübeyle hizmet sunmaktadır.

Marka, Patent, Tasarım sicil işlemleri için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz…+90 (212) 272 28 00

 

Patent ve Faydalı Model Yıllık Yenilemeleri;

Türkiye’de Patent koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 20 yıl, Faydalı Model koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 10 yıldır.

Koruma süresinin uzatılması için TürkPatent nezdinde yenileme için başvuruda bulunmak gerekir. Yenileme başvurusu, patent / faydalı model koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay içinde yapılabilir.

Patent / faydalı model başvurularının tescil edilmesiyle birlikte her yıl yapılması gereken yenileme süresinin takip yükümlülüğü başvuru sahibine (müvekkile) geçmektedir, Patent Vekilinin sorumluluğu başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanmasıyla bitmektedir.

Tescil sahipleri, ilk yıllarda yenileme sürelerini düzenli olarak kendileri takip etselerde zaman içinde unutabilmekte ve yenileme süresini kaçırabilmektedirler.

Süresi içinde yenilenmeyen veya usulüne uygun yenilemesi yapılmayan patent / faydalı model tescilinin koruması biter. Yenilenmediği için koruma süresi biten buluşlar artık kamuya mal olur.

Usta Patent, yazılı talep ve makul ücret karşılığı  müşterilerinin patent / faydalı model yenilenme sürelerini takip etmektedir.

 

Lisans Sözleşmeleri ve Takibi;

Buluşun, sahibi dışında başka firmalarca kullanılması için yapılan sözleşmeler lisans olarak adlandırılır. Gelişen ekonomisi, coğrafi konumu, pazar payı ... vb nedenlerle Türkiye’de patent lisansı yaygın olarak uygulanmaktadır.

Türk hukuku açısından, lisans sözleşmelerinde bazı şekli şartlar aranılmaktadır! Ayrıca lisans sözleşmeleri ihtilaf yaratmayacak kadar açık, net ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır.

Lisans sözleşmeleri patent siciline kayıt edilerek, lisans verenin ve lisans alanın hakları güvence altına alınır.

Patent ve Hukuk Büromuz, lisans sözleşmesi hazırlama ve sicile bildirme konusunda da hizmet vermektedir.

 

 

Patent Devir;

Patent tescili, buluş üzerinde sahibine mülkiyet hakkı sağlamaktadır, dolayısıyla tüm mallar gibi alım satım sözleşmelerine konu olabilirler ve TürkPatent nezdinde devir edilebilinir.

Patent devri ancak noterde yapılacak alım satım sözleşmelerinin TürkPatent’e devir harçlarının yatırılmasıyla ve işlemlerin yapılmasıyla gerçekleşir.

Tüm mal alım satımlarında olduğu gibi devir alınacak buluş üzerinde kısıtlamalar, hacizler… vb yasal engeller olup olmadığının araştırılması büyük önem taşımaktadır. Maalesef uygulamada sıklıkla buluşlar devir edilebilme kriterleri açısından incelenmeden sözleşmeler imzalanmakta ve devir bedeli ödenmektedir, bu durumda alıcı büyük zararlara uğramaktadır.

Sıklıkla rastlanan bir sıkıntı da şirket kapatmalarında veya birleşmelerinde şirket adına tescilli tescil devirlerinin unutulmasıdır.

Patent ve Hukuk Bürosu, sadece buluş devir işlemlerini gerçekleştirmekle kalmaz ayrıca buluşların devir edilebilme engelleri olup olmadığını hususunda da 1998 yılından bu yana edindiği teorik ve pratik bilgi birikimiyle hizmet verir.

 

Patent Adres ve Unvan Değişikliği;

Zamanla buluş tescili alan firma ve şahısların adres ve unvanları değişikliğe uğrayabilir. Değişiklikler tescil üzerinde ciddi bir hak kaybına sebebiyet vermeseler de özellikle yapılacak tebligat ve bildirimlerde bazı sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilirler. Ayrıca resmi ve özel makamlar nezdinde yapılacak işlemlerde (TSE, KOSGEB, TUBITAK) aksaklıklar yaşatabilir. Bu nedenle güncel bilgi değişikliklerinin vakit geçirmeksizin TürkPatent siciline işlenmesi faydalı olacaktır.

 

Sicil Belgesi Düzenleme

Tescil belgeleri zaman içinde zai olabilir. Tescil belgesinin kaybolması, zai olması herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermez zira TürkPatent sicilinde tescil kaydı bulunmaktadır fakat tescil belgesi birçok işlem için gerekli olduğundan yeniden tescil (sicil) belgesi düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Tüm sicil işlemleri için tarafımıza danışabilirsiniz … +90 (212) 272 28 00